ارغنون سوم

هنرزندگی

تفاوت سکس خواهی زن ومرد ازنگاه ویتگنشتاینی:

به اعتقاد من پاسخ اخیر پرو ین عزیز مستلزم شرح و بسطی براساس فلسفه و یتگنشتاین دوره دوم فلسفی خود تحت عنوان تحقیقات یاپژوهشهای فلسفی هست!(پروین درشرح وبسطهای مبسوط قبلی ، توضیحات عالی داده اند ولی اجازه بدهید به زبانی فلسفی هم،  چیزی عرض کنم!)
و یتگنشتاین دراین اثرکه پوزیتیو یستها رو برآشفته بود ازمواضع پوزیتیو یستی و اثبات گرا و غیر واقعی خواندن  تجارب غیرمحسوس وملموس،  عقب نشست و مرکزثقل توجه ش به بازیها وقوانین زبانی وقواعد هر نظام دیگرانسانی معطوف شد.
اومیگوید که هرنظام فلسفی یا زبانی یا دینی یاعقید تی یا احساسی  ،  چهارچو بها و کلیاتی درزمینه های مختلف قواعدونظام خاصی دارند چنانچه بازیهای سرگرم کننده،  قواعدو نظامهای مختلف برای خویش دارند. بانظام وقاعد ه بازی یک نوع ازبازی ، نمیتوان بازی دیگری راسنجیدوداوری کرد. و برای به محکمه بردن هربازی،  باید آن را با قواعد خاص خود اوسنجید ونه اینکه مثلا مدعیات عرفانی را با دانش حسی وتجربه گرا به داوری نشست وخواند.
عرفان زبان و نظامی خاص خود رادارد که در نوع خویش کامل بوده و بدون اینکه به کمال قواعد دانش تجربی لطمه بزند میتواند صحت خویش راداشته باشد!
قاعده بازی دانش تجربی ، اثبات بوسیله حواس است وقاعده صحت بازی عرفانی بطورمثال تایید تجارب فوق ازطرف کارشناسان عرفان خواهدبود!
جهان عرفانی باجهان علمی(علم جدید پاگرفته ازرنسانس به این سو) متفاوت است وهرکدام باید براساس قوانین پذیرفته خویش داوری گردند.
جهان خوشبخت با بدبخت متفاوت است وجهان ثروتمند با فقرا و...
براین اساس عجیب نیست اگربگوییم جهان زن باجهان مرد متفاوت است وبازیهای زبانی خاص خویش رادارند وباقواعدبازی مردانه ، نباید بازی زنان را محکوم وداوری کرد.چیزی که ده هزارسال دوره پدرسالاری چنین شده است.
درقضیه سکس نیز چنین است!
مرد به سکس علاقه دارد وسکس مورد علاقه اکثریت مردان همان رفتارمکانیکی دخول اندام تناسلیست که ویلهلم رایش ازآن به ارضا وارگاسم ناقص اشاره میکند که درچنددقیقه تحریک جنسی صورت میگیرد و پس از انزال،  نیازی به تعهدی خاص چه اقتصادی یا عاطفی به شریک جنسی نخواهد دید!و نباید هم داشته باشد!چه زن هم گفته به سکس علاقه دارد وهردو به یکسان ازین عمل متقابل بهره برده اند!
اما سکس ازنگاه زن شکل دیگری دارد که پروین جان شرح خوبی ازآن بدست داده اند.
به نظرمن وقتی ازسکس حرف میزنیم ومرد میگوید به سکس علاقه دارد و زن مقابل که امکانا شریک جنسی وی خواهد بود ادعامیکند به سکس علاقمند است،  این دومدعا کلی باهم متفاوت هستند ومتعلق به دوجهان ودوبازی متفاوت زبانی.
ازنگاه مردوقتی میگوید به سکس علاقه دارد ، یعنی اگرزنی با کیفیاتی متوسط،  الان دردسترس داشته باشد ظرف چنددقیقه آینده انزل را تمام خو اهدکرد و لابد زن مقابل هم که گفت به سکس نیازمند وعلاقمنداست ، باید ظرف مدت دودقیقه آماده برای رفتارجنسی باشد تامعضل حل وفصل گردد
اما درعمل ده هزارسال ناکامی جنسی  مرداززن راداریم و ارضا نشدن تمایلات عشقی زن ازمرد، ازطرفی ، شایعاتی مبنی براینکه قدرت جنسی زن چندبرابرقدرت جنسی زن است
منظور من تذکراین نکته ست که وقتی زن گفت به سکس علاقه دارد ، مرد ساده لوح گمان نبرد مثل اوبه سکس علاقه دارد
بلکه علاقه اوبه سکس یعنی اینکه مرد موردنظر باخلوص تمام ودرزمانهای ممتد ومکرر به اوبگوید آه ه ه ه ه ه ه خدای من(عین مهران مدیری درنقش بلوتوث کبیر درقهوه تلخ) توچقدر برای من خواستنی هستی وزن هم ازدرانکاربربیاد وقص علی هذاکه پروین جان شرح داده اند
وقتی مرد باانکارو نازوعشوه اعصاب فرسای زن(جسارت نشه خدمت خانمهای عزیز لطفا-دارم زبان حال مردهارومیگم) برخوردکند دراین دوره مدرنیته خصوصا ، متوجه میگردد که سکس خواهی این نیست!
چرا؟
چون بازی زبانی مرد بازن متفاوت است ومردفریب زبان مردانه رانخورد که اون خانم گفت به سکس علاقه دارد،  پس ظرف دودقیقه وهروقت خواست بساط سکس وانزال بیمارکننده وفلج زابرای اوفراهم است(فلج زا و بیمارکننده به این اعتبار که دارم درک میکنم عرفا وقتی ازعشق وخاصتا عشق مجازی میگویند،  مهمترین شیوه رفتارباجنس مخالف است واگر جوامع انسانی ظرفیت هضم ودرک عشق مجازی به جنس مخالف راداشته باشد نه ازانحرافات جنسی مورد ملامت خود خبری خواهد بود ون ه از همه بیماریهای جسمانی وروانی به قول دکترویلهلم رایش.

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 0:58  توسط عثمان عثمانی  |